dimecres, 28 de setembre del 2011

Gemma Mateo Vicente, com a presidenta i en representació de l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris,

EXPOSO

Que a principis del mes d'abril de 2011, l’entitat que represento es va assabentar pels mitjans de comunicació de l'enderrocament de l’edifici anomenat Xalet, de l'antic Institut Mental, al districte de Nou Barris, a causa de l'inici de les obres de remodelació de la caserna de la Guàrdia Urbana de Nou Barris.
Aquest edifici estava catalogat amb nivell C segons el darrer Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona. El més sorprenent, és que per arribar aquí suposem que cal que passin alguns mesos (definició del projecte, licitació i adjudicació de les obres ... ) i sembla que ningú -a excepció del govern municipal- en tenia noticia.
A partir d'aquest moment, es va començar una campanya informativa i de sensibilització, per a intentar evitar l'enderrocament de l'edifici.
A causa d'aquesta campanya, al mes de maig es va convocar la Comissió de Patrimoni Històric i Cultural de Nou Barris de la qual en formem part i on se'ns va informar que el Xalet havia estat (re)catalogat i que per tant podia ser enderrocat, amb l'elaboració prèvia d'un informe exhaustiu.
El dia 21 de juliol de 2011, la nova regidora del districte -Sra. Irrna Rognoni- ens va rebre a petició nostra. L'objectiu d'aquesta reunió era presentar-nos com a entitat i denunciar el procés seguit amb el tema Xalet, ja que considerem que hi ha hagut algunes irregularitats. Aquell dia ens van confirmar que el Xalet havia estat enderrocat, noticia que ja sabíem uns dies abans.
El dia 29 de juliol de 2011, la nostra entitat va ser convocada per visitar les obres que s'estaven realitzant, ja que s'havien trobat dues instal·lacions soterrànies, i els tècnics de l'Oficina del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona no sabien exactament de què es tractava. Les notes realitzades per la nostra entitat s'han recollit en un diari de camp.
Tenint en compte l’evolució dels lets vinculats a l’enderrocament del Xalet de I'Antic Institut Mental,

SOL·LICITO

Es faci arribar a l'Arxiu Historie de Roquetes-Nou Barris,
1. una còpia de la documentació que justifica i ha possibilitat la (re)catalogació del Xalet;
2. una còpia de la documentació que s'ha generat abans de l’enderrocament (documentació escrita, gràfica, planimetria, volumetria etc.); i
3. una còpia de la documentació realitzada pels tècnics de l'Oficina del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona de les dues instal·lacions soterrànies descobertes durant les obres.
Finalment, i com a representat d'aquesta entitat,

DEMANO

A: que l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris sigui informat amb antelació de les intervencions que afectin a qualsevol element patrimonial al districte de Nou Barris, mitjançant la Comissió de Patrimoni Històric i Cultural; i
B: que es convoqui amb certa regularitat la Comissió de Patrimoni Històric i Cultural de Nou Barris, com a espai de comunicació, reflexió i intercanvi de propostes i prioritats patrimonials al districte.


Gemma Mateo, presidenta de l'Arxiu Historie de Roquetes-Nou Barris